โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ
วันที่:   03-08-2561

กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จัดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ประจำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยในโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเข้าร่วมอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับแนวทางในการทำวิจัยจากการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจากงานประจำ รวมทั้งได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทางด้านระบบประสาท ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา