โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ต้อนรับ Physiotherapy Students From UKM National University Of Malaysia
วันที่:   08-08-2561

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงนิตินาถ วงค์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู นางมนลดา ลู่ควร หัวหน้างานกายภาพบำบัด และทีมนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับนักศึกษา Program of Physiotherapy , Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) จากประเทศมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเทคนิคการรักษาที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ทางตรงให้แก่นักศึกษา และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการรักษาทางเลือกในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561