โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561
วันที่:   14-08-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานคณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service Plan) พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางสาวรุจิรา อักษร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเลิดสิน นางดวงใจ โชติกาญน์ชยเกษม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และนางสาวธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ที่ 1 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ภาพรวมของจังหวัดแพร่ โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่