โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillance Survey
วันที่:   23-08-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาลี่ ผ่องสว่าง และรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางอำไพ พิมพ์ไกร ร่วมด้วยองค์กรแพทย์ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการระบบงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทุกระบบ และทีมนำร่วมให้การต้อนรับ และรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance Survey) โดยมีนายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นผู้เยี่ยมสำรวจ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ และการนำเสนอของคณะกรรมการ PCT ด้านต่างๆ ตลอดทั้งการสัมภาษณ์ทีมนำโรงพยาบาล และการเดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุน โดยระหว่างการเยี่ยมสำรวจได้มีการร่วมออกกำลังกายในเพลงดูแลด้วยใจหายได้ ด้วยเทคโนโลยีตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2561