โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เขตสุขภาพที่ 1 จัดการประชุม Retreat เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 4 Excellence ปีงบประมาณ 2561 และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
วันที่:   03-09-2561

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม Retreat เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการตาม 4 Excellence ปีงบประมาณ2561 และร่วมประชุมกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ 4 Excellence ณ ห้องประชุมเฮือนราชพฤกษ์ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 3 - 4 กันยายน 2561