โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานกรรมการประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง
วันที่:   12-09-2561

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกรรมการประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์และฟื้นฟูการเดินด้วยภาพจำลองเสมือนจริงพร้อมอุปกรณ์ และชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกรานเพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงอังสนา นิมมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทรังสีวิทยา แพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จักรกริช กล้าผจญ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวภคอร สายพันธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561