โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 09-05-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวกิ่งดาว ขุ่ยอาภัย และนางยุวเรศ วงศ์ประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยกองทัพภาคที่ 3 (มทบ.33) ส่วนแยกเรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565