โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565

วันที่ 06-06-2565

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 14 มิถุนายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรอง ติดตาม ดูแลสุขภาพแก่บุคลากร เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์อายุ และการตรวจเอกซเรย์ปอด ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565