โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคระบบประสาทที่มีภาวะพึ่งพิงและการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ 09-06-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคระบบประสาทที่มีภาวะพึ่งพิงและการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ดูแล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 ซึ่งอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 และฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคระบบประสาทที่มีภาวะพึ่งพิงและการดูแลแบบประคับประคอง เมื่อผู้ดูแล มีความรู้ จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติที่เป็นผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 58 คน มีการ ฝึกปฏิบัติการดูแลช่องปากในผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง การประเมินการกลืน การฝึกพูด การดูแลภาวะโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และมีกิจกรรมออกกำลังกายExercise DMS จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565