โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
วันที่:   26-09-2561

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยร่วมกับตัวแทนจากสำนักยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ มาร่วมให้การบรรยายแผนยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ โดยมีรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พญ.ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายอภิชาติ มูลฟอง และนางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ได้ร่วมบรรยายถึงนโยบายและแผนการปฎิรูป การดำเนินงานของโรงพยาบาล รวมทั้งการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล ตามเป้าประสงค์ แผนงานโครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 และในช่วงระหว่างการสัมมนาได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม nimman convention centre ชั้น 5 โรงแรมยูนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561