โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดประชุมการวางแผนระบบรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยการใส่สายสวนลากลิ่มเลือด

วันที่ 01-08-2565

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการวางแผนระบบรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยการใส่สายสวนลากลิ่มเลือด เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลันด้วยการใส่สายสวนลากลิ่มเลือด โดยประชุมทางไกล ผ่าน VDO Conference ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายและโรงพยาบาลลำปาง โดยมีแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ นายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ นายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ และแพทย์หญิงสิริกันยา วิเศษคุปต์ นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565