โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 – 18 สิงหาคม 2565

วันที่ 02-08-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ พร้อมด้วยนางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย นางสาวอัญชนา แก้วคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางชุวเนตร ฟองคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาวเกษราภรณ์ มณีสอน นักทรัพยากรบุคคล นางสาวพัฒนวดี เรืองจำเนียร นักจัดการงานทั่วไป นางสาวพัชรี เตซะปัญจะวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนายอนุพงษ์ เจริญเมือง พนักงานบริการ ร่วมภารกิจฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 – 18 สิงหาคม 2565 โดยให้บริการฉีดวัคซีน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล และอำนวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร