โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และ แนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันโดยการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 03-08-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ นายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ และ นายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงค์ นายแพทย์ชำนาญการ ร่วมประชุมเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง และแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันโดยการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์โรคสมองภาคเหนือ เพื่อให้มีการพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ ระบบการรักษา และส่งต่อในเครือข่าย ส่งเสริมศักยภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565