โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1

วันที่ 12-09-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับและแนะนำโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แก่ รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กับ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ฝึกปฏิบัติในหน่วยงานภายในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565