โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

วันที่ 14-09-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา และแพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เพื่อให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรง และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 36 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565