โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 -12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 16-09-2565

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 – 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้บุคลากรสำนักการแพทย์สุขภาพที่ 1 – 12 ได้ร่วมกำหนดแนวทาง ภารกิจ โครงสร้าง และทิศทางการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับบริบทของกรมการแพทย์ รวมทั้งร่วมระดมความคิดร่วมกัน เพื่อวางแผนปฏิบัติการของสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนายแพทย์ธีรภัทร อดุลยธรรม ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุม โดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ได้นำเสนอในหัวข้อ “แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ซึ่งแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565