โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมรับฟังการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาผู้ป่วย โดยระบบ Chiang Mai Hospital Information System : CMHIS

วันที่ 10-11-2565

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมรับฟังการวางระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาผู้ป่วย โดยระบบ Chiang Mai Hospital Information System : CMHIS เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาด้วยความต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม่ และมีการรับส่งต่อกลับที่ถูกต้องปลอดภัย มีนายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย (ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และทีมเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสันทราย ร่วมให้คำแนะนำ ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565