โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   MOU ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
วันที่:   30-10-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ระหว่าง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นางวรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนางสาวแพรวระพี เรืองเดช รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นผู้ลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561