โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2561
วันที่:   29-10-2561

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2561 จัดขึ้นเนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) โดยมีนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค แนวทางการรักษา ภาวะแทรกซ้อน การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ถูกต้องและเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตัวและหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้โรคหลอดเลือดสมองโดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่