โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

วันที่ 18-01-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงนิตินาถ วงษ์ตระหง่าน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมด้วยแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา และนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เพื่อให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรง และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 48 ราย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566