โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดเชียงราย

วันที่ 25-01-2566

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานร่วม การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานอำเภอ การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา โดยมีแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ณ โรงพยาบาลแม่จัน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566