โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

วันที่ 29-01-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมด้วย พยาบาล เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยมีการประเมิน คัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพ เช่น การมองเห็น การได้ยิน การนอนหลับ ภาวะซึมเศร้า การใช้ยาในผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมพิเศษ “ไม่หลง ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า” รับปีใหม่ อารมณ์แจ่มใส ห่างไกลสมองเสื่อม โดยทีมจิตวิทยา ซึ่งให้บริการในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 12.30 น. ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566