โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ดำเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เพื่อหาค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

วันที่ 31-01-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์พร แซ่ลี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) เพื่อหาค่าฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เนื่องจากค่าฝุ่นละออง PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยง และเตรียมรับมือกับปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งค่าฝุ่นละออง PM2.5 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 38 - 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ดี ตามเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) ในหอผู้ป่วยในอายุรกรรมและหอผู้ป่วยในศัลยกรรม เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ภายในห้องและสามารถลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566