โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน
วันที่:   31-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมรณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ซึ่งเป็นโครงการวิ่งออกกำลังที่จัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน 15 สาย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตภาคเหนือสาย 1 (N1) เริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ในการรณรงค์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้เป็นต้นแบบในการออกกำลังกายแก่ประชาชน เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมเริ่มต้นดัวยการอบอุ่นร่างกายด้วยการเต้นออกกำลังกาย Exercise DMS ในเพลงดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ ภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561