โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในงาน Asian Oceanian Congress Neurology ครั้งที่ 16
วันที่:   08-11-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำคณะแพทย์กลุ่มงาน ประสาทวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการและด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ในงาน Asian Oceanian Congress Neurology ครั้งที่ 16 ณ Seoul Convention and Exhibition Center ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมี แพทย์หญิงศุภมาศ อำพล นำเสนอผลงานในหัวข้อ Why don't more " Stroke Fast Track " patients receive intravenous RT-PA thrombolysis in Chiangmai ,Thailand ? และนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงค์นำเสนอผลงานหัวข้อ POPULATION ATTRIBUTABLE FRACTION OF STROKE RISK FACTORS IN THAILAND ตั้งแต่วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561