โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แสดงความยินดีแด่บุคลากรโรงพยาบาลได้รับการเลื่อนตำแหน่ง
วันที่:   15-11-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 8/2561 โดยภายในการประชุมได้มีการแนะนำบุคลากรใหม่ และการมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง จำนวน 5 คน ได้แก่ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ นายแพทย์ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ, นางมนลดา ลู่ควร นักกายภาพบำบัด ด้านบริการทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ, นางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ, นางสาวพัชร มธุรมน พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ และนางนิรมัย มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561