โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมสัมมนาสร้างความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   22-11-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักนิเทศระบบการแพทย์ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาสร้างความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เขตสุขภาพที่ 1 (การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 4 ปัญหาที่สำคัญ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 4 ปัญหาสำคัญ ได้แก่ สาขาโรคมะเร็ง สาขาผู้สูงอายุ สาขายาเสพติด สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT/Stroke/COPD) ของเขตสุขภาพและกรมการแพทย์ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนลงสู่โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อไป โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561