โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงาน การดูแลผู้ป่วยนอก Smart OPD และหอผู้ป่วยฟื้นฟู โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

วันที่ 19-05-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานระบบการดูแลผู้ป่วยนอก Smart OPD และหอผู้ป่วยฟื้นฟู ทั้งในด้านสถานที่และการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการที่มีคุณค่า สนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศ การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบสร้างความประทับใจให้ประชาชน ตามนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบ VIP โดยแพทย์หญิงนริศรา งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี พร้อมด้วยนางรัตติยา สันเสรี รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566