โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

วันที่ 22-05-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ แพทย์หญิงสิริกันยา วิเศษคุปต์ นายแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมเป็นหน่วยแพทย์อาสาและจิตอาสา ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) ซึ่งมีนายแพทย์อัครวุฒิ วิริยเวชกุล และ พอ.นายแพทย์ วิเชียร วิริยะธรรมกุล ร่วมเป็นแพทย์จิตอาสา โดยให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาด้านคลินิกโรคสมองเสื่อม เพื่อเพิ่มการเข้าถึงทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และนายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมการทำงาน ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566