โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตสุขภาพที่ 1
วันที่:   24-12-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 และบุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 และนำเสนอประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเชียงแสน โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่