โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ
วันที่:   28-12-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2561 โดยภายในการประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับนางสาวพรพนา อินต๊ะแก้ว หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561