โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับชมการแถลงข่าว “กรมการแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (DMS : plastic-free initiation)”
วันที่:   07-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ตลอดจนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และผู้รับบริการ ร่วมรับชมการแถลงข่าว “กรมการแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (DMS : plastic-free initiation)” โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน เพื่อเป็นการแถลงมาตรการและรณรงค์ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ปลอดขยะพลาสติก โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัดทุกแห่งหันมาใช้ปิ่นโต กล่องข้าว และแก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้พลาสติกบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยรับชมผ่านทาง Facebook Live ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ และบริเวณงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่