โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลดภัยสิ่งแวดล้อม
วันที่:   09-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมใช้ตะกร้า ถุงผ้า และถุงกระดาษในการซื้อสินค้า ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ลดภาวะโลกร้อน และเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนด้วยการสร้างจิตสำนึกอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ขายในการงดให้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้า ณ บริเวณโรงอาหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562