โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 05-11-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงกุลนิษฐ์ คุ้มชนะ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุชารินี ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวอัลิปรียา จันทะวาลย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ ณ เรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566