โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 09-11-2566

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2566 เพื่อติดตามการดำเนินงาน หารือปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนายรัชภูมิ เมืองแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม และร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566