โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย
วันที่:   10-01-2562

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเลิดสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร นางวราภรณ์ กุศลงาม นางสาวอัญชนา แก้วคำ จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย และรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกาสะลองคํา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562