โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (22 มค 62)
วันที่:   23-01-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย ทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาล ประกอบด้วย ทีมพยาบาล นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด จัดโครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีการแบ่งฐานจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้โรคในผู้สูงอายุ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โภชนาการในผู้สูงอายุ การฝึกเดินตามตาราง ภาวะข้อเข่าเสื่อม ปัญหาด้านการกลั้นปัสสาวะ และกิจกรรมสันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และการดูแลอย่างเหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง ณ ชุมชนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562