โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “DMS Reform”

วันที่ 24-01-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดบรรยายวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อเรื่อง “DMS Reform” โดยทีมผู้บริหารระดับกลาง นำทีมโดย คุณวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล คุณสายนที ไทยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ คุณณิชาภา หน่อตุ้ย หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม คุณภัทรวดี แก้วมา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อาทิ เช่น DMS 4.0+ , การทำ Service Mapping , การสร้างความเป็นเลิศให้แก่องค์กร , การอภิปรายถึงเรื่อง The best for the most : Function Reform , Agenda Reform , Area Reform และ System Reform ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562