โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21-06-2567

ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2567 พร้อมทั้งวิพากษ์การนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย โดยมีผู้แทนกรมการแพทย์ ได้แก่ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม Grand Fortune โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567