โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567

วันที่ 23-06-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวจิราภรณ์ ภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวรุ่งนภา จอมธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการเสด็จทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่วนพระองค์ ณ เรือนรับรองที่ประทับ กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567