โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 27-06-2567

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 6/2567 เพื่อติดตามการดำเนินงาน หารือปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาล และมีการแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567