โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

วันที่ 30-06-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และแพทย์หญิงเสาวรินทร์ เผดิมปราชญ์ นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และทีมสหวิชาชีพ ให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยมีการประเมินคัดกรองสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ปัญหาสุขภาพ เช่น สุขภาพฟัน การมองเห็น การได้ยิน การนอนหลับ ภาวะซึมเศร้า การใช้ยาในผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมพิเศษ “รู้ทันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ” ถ่ายทอดความรู้โดยพยาบาลวิชาชีพ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567