โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาดูงาน
วันที่:   29-01-2562

ทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “งานทันตกรรมในผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบประสาท” แก่บุคลากรและนิสิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคทางระบบประสาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ และกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562