โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน
วันที่:   01-02-2562

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเลิดสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ และนางสาวจตุพร พานอ่อง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดน่านและโรงพยาบาลน่าน โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ในวันที่ 30 มกราคม 2562 และมีนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน