โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   06-02-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 นางสาวรุจิรา อักษร นางสาวจตุพร พานอ่อง และนายธีรพงษ์ รุ่งเรือง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมี นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562