โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ
วันที่:   07-02-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นำโดยนายแพทย์มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ นางวรวรรณ ใหญ่มาก และเภสัชกรสมศักดิ์ ตรงกมลธรรม ในการเข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยระหว่างการประชุมได้มีกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยเพลงดูแลด้วยใจ จากนั้นเป็นการเยี่ยมสำรวจตามหน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562