โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (8 กพ 62)
วันที่:   08-02-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) นำโดยนายแพทย์มนตรี ลักษณ์สุวงศ์ หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ เป็นวันที่ 2 โดยมีการประชุมเพื่อสรุปภาพรวมหลังการตรวจเยี่ยม และระหว่างการประชุมได้มีกิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562