โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทนเงินสวัสดิการและเงินจากการเรี่ยไร
วันที่:   18-02-2562

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการ ด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทน เงินสวัสดิการและเงินจากการเรี่ยไร โดยได้รับเกียรติจากนายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งผู้อบรมประกอบด้วยบุคลากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง (พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562