โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 จังหวัดลำพูน
วันที่:   22-02-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพ ที่ 1 และบุคลากรจากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำพูน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562