โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค

วันที่ 26-02-2562

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ กอผจญ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี และ นางสายนที ไทยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ร่วมรับมอบ เงินบริจาคจากคุณบรรจง ออประยูร และคุณสิริกุล ออประยูร ผู้รับบริการ โดยผู้บริจาคมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562